Prof. dr Bojan Kovačević

Specijalista opšte hirurgije

Biografija

Diplomirao je 2001. godine na Medicinskom fakultet Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,40. Na Klinici za hirurgiju KBC Zvezdara zaposlen je od 2003. godine. Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije na Medicinskiom fakultetu Univerziteta u Beogradu položio je 2007. godine. Iste godine je i magistrirao radom iz oblasti Hirurška anatomija.

Doktorsku disertaciju iz Endokrine hirurgije odbranio je 2012. godine. i stekao zvanje Doktora medicinskih nauka. 2009. godine izabran je za asistenta na predmetu Opšta hirurgija na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 2013. izabran je u zvanje Docenta, a 2018. u zvanje Profesora. Nakon završene specijalizacije stručno se usavršavao u zemlji i inostranstvu.

Član je većeg broja domaćih i inostranih stručnih udruženja. Autor i koautor je većeg broja radova u stranim časopisima.

Iako redovno izvodi većinu opštehirurških operacija (operacije kila, laparoskopske operacije žučne kese, abdominalne i proktološke operacije, operacije dojke), primarni fokus interesovanja mu je usmeren na operacije štitaste i paraštitastih žlezda.

Naše usluge Naš tim Zakažite pregled