Prof. dr Nenad Ilijevski

Vaskularni hirurg

Biografija

Prof. dr Nenad Ilijevski je rođen 1960. godine u Beogradu. Zaposlen je kao vaskularni hirurg na Klinici za vaskularnu hirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” u Beogradu, gde od 2019. godine obavlja funkciju Upravnika Klinike za vaskularnu hirurgiju.

Gimnaziju i Medicinski fakultet završio je u Beogradu. Specijalizaciju iz opšte hirurgije započeo je 1990. godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, a specijalistički ispit položio sa odličnom ocenom 1994. godine.

Magistarski rad na temu “Pouzdanost kliničkih znakova u dijagnostici traumatskih AV fistula ekstremiteta”, odbranio je 1996. godine u Vojno medicinskoj akademiji u Beogradu i time stekao zvanje magistra iz oblasti Vaskularna hirurgija.

Subspecijalističke studije iz vaskularne hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu završio je u novembru 2002. sa temom subspecijalističkog rada: “Karotidna endarterektomija u cervikalnoj – blok anesteziji kod bolesnika sa okluzijom kontralateralne unutrašnje karotidne arterije”.

Doktorsku disertaciju na temu “Everziona karotidna endarterektomija bez intraoperativnog monitoringa kod bolesnika sa okluzijom kontralateralne unutrašnje karotidne arterije” odbranio je 2004. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Za kliničkog asistenta na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu izabran je prvi put 2000. godine, dok je prvi put za docenta izabran u maju 2008. godine. Godine 2013. izabran je za vanrednog, a potom 2020. godine za redovnog profesora na istoj katedri.

Prof. dr Ilijevski je prvi u svetu u redovnu kliničku praksu uveo koncept ishemijskog postkondicioniranja u karotidnoj hirurgiji, kao tehniku od velikog značaja za prevenciju cerebralnog hiperperfizionog sindroma. Ovaj revolucionarni pristup lečenju najkompleksnijih lezija, učinjen u preko 350 pacijenata, dao je odlične rezultate u prevenciji ishemijskih cerebrovaskularnih događaja, dokazane kroz domaću i međunarodnu afirmaciju u kliničkoj praksi.

Bibliografija prof. dr Nenada Ilijevskog sadrži preko 300 naslova, od toga preko 100 in extenso, a broj citata prelazi 600.


Naše usluge Naš tim Zakažite pregled