Doc. dr Gordana Mihajlović

Specijalista interne medicine

Biografija

Gordana Mihajlović, rođena 10.10.1973. u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu završila 1999. godine. Obavezan lekarski staž obavljala je od septembra 1999. godine u KBC „Zvezdara”, a oktobra meseca 2000.godine položila stručni ispit. Na Odeljenju za gerijatriju „Prof. dr Petar Korolija” je zaposlena na neodređeno vreme od 1999. godine kao klinički lekar. Specijalizaciju iz interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu završila 2005.godine.

Magistarski rad iz gerijatrijske kardiologije pod naslovom „Prоgnоstički znаčај niskе vоltаžе u stаndаrdnоm еlеktrоkаrdiоgrаmu kоd stаriјih bоlеsnikа sа sistоlnоm srčаnоm insuficiјеnciјоm”, odbranila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2012. godine (mentor Prof. dr Mihajlo Matić). Godine 2016. odbranila doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu u Univeziteta u Beogradu: „Hipotireoza kao faktor srčane insuficijencije kod osoba starije životne dobi“. (Mentor Prof. dr Tomislav Jovanović).

Decembra 2015. izabrana u zvanje kliničkog asistenta za užu naučnu oblast interna medicina (gerontologija) na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Završila kurs iz ehokardiografije YUECHO 2003. godine. Godine 2007. stipendija za učešće u „International Short Programme in Geriatrics”, International Institute on Ageing, United Nations-Malta. Član Srpskog lekarskog društva. Od 2011. – 2014. godine bila sekretar Gerijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva, a od 2019. do danas predsednik gerijatrijske sekcije. U više navrata učestvovala kao predavač na seminarima kontinuirane medicinske edukacije. Objavila više naučnih i stručnih radova iz oblasti gerontologije i gerijatrije. Koautor jednog poglavlja u udžbeniku „Medicinska gerontologija” koja je prihvaćena od strane Veća za specijalističku nastavu Medicinskog fakulteta kao knjiga namenjena poslediplomskom usavršavanju lekara, kao i koautor tri poglavlja u knjizi „Savremena gerijatrija”.

Naše usluge Naš tim Zakažite pregled